Beleidsplan 2018

Beleidsplan

 

 

Inhoudsopgave;

 

Inleiding

Doelstelling

Interne organisatie

Strategische doelen

FinanciŽn

Werkwijze.

 

 

Inleiding:

 

 

†††††† Dit beleidsplan is van belang om iedere geÔnteresseerde zoals sponsors, fondsenwerving, subsidie verstrekkers bekent te maken met de

†††††† doelstelling, werkwijze, regels en beleid binnen Stichting Forever Fun.

 

Doelstelling:

 

De stichting heeft als doel het organiseren van manifestaties voor kinderen van 6 tot 11 jaar in Nederland die behoren tot gezinnen die tot de

absolute minima kunnen worden aan gemerkt.

 

Interne organisatie:

 

Het bestuur bestaat uit 4 personen

Voorzitter :†††††† †††††††††††† †††††††††††† †††††††††††† J.A. Ancher

Penningmeester:/Secretaris:†††† †††††††††††† J.M.Ancher van driel

Bestuursleden :†††††††††††† †††††††††††† †††††††††††† J.Luyendijk

 

††††††††††††

 

Het bestuur werkt op vrijwillige basis

De voorzitter vervult tevens de functie van projectleider.

Er wordt minimaal 3 maal per jaar een bestuursvergadering belegd, conform de statuten.

Van de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt.

 

Strategische doelen;

 

Uitbreiding voor nieuwe locaties

Subsidies en donaties om nieuwe locatie te kunnen bekostigen.

 

 

FinanciŽn;

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door donaties en hetgeen de stichting door erfstelling,legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

 

Het bestuur zal zich ook met name naar overheid instellingen sterker profileren om subsidies te verkrijgen.

 

De verkregen subsidies en fondsgelden zullen alleen gebruikt worden om de doelstelling van de stichting verder gestalte te geven.

 

De staande en inkomende gelden zullen zo veel mogelijk gedeponeerd worden op de spaarrekening van de stichting.

 

De gedeponeerde gelden zullen niet gebruikt worden voor aankoop van obligaties en /of aandelen.

 

Het vermogen zal niet aangewent worden voor leningen verstrekt aan derde.

De penningmeester zal jaarlijks financieel jaar verslag maken en dit ter goed keuring voor leggen aan het bestuur.

 

Het jaar verslag zal goed gekeurd en ondertekend worden door het bestuur.

 

 

Werkwijze;

 

Minimaal 1 maal per jaar een camping neerzetten voor kinderen van 6 tot 11 jaar, die behoren tot de absolute minima.

De werkzaamheden worden verricht door Ī 15 vrijwilligers en het bestuur op vrijwillige basis.

 

Opbouwen en afbreken van de camping.

Keuken/corvee.

Begeleiden van de kinderen.

 

Om problemen te voorkomen hebben wij enkele regels en richtlijnen opgesteld.

Ieder dat besluit deel te nemen aan de manifestaties van Forever Fun

verklaar zich op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze regels:

 

Stichting Forever Fun of andere, bij de manifestaties betrokken

Organisaties of personen, zijn op geen enkele manier aansprakelijk te stellen.

De Stichting sluit per manifestatie een evenementenverzekering af in geval van calamiteiten.

Vrijwilligers kunnen geen aanspraak op vergoedingen of schadeclaims, anders dan gedekt binnen bovengenoemde verzekering.

De organisatie behoudt het recht om iemand toegang te ontzeggen.

Personen te verwijderen en/of iemand aan de politie over te dragen in het geval van serieuze overtredingen.

Schade wordt toegerekend aan de persoon die deze veroorzaakt, waarbij het voor het in gebreke stellen niet uitmaakt aan

wie de schade betaald dient te worden.

Vrijwilligers verklaren geen verleden te hebben met betrekking tot zedendelicten met minderjarigen.

Roken is vanwege brandveiligheid en gezondheidsredenen niet toegestaan in de nabijheid van de kinderen en in de slaaptenten, er zijn

rokersplekken in de open lucht.

Alcohol is niet toegestaan tijdens de nachtwaken en in nabijheid van de kinderen.

Drugs, zowel soft als hard drugs, zijn niet toegestaan.